9-17 October 2019
Fragrant Hill Hotel
Asia/Shanghai timezone

Contribution List

90 / 90
Jin Min Yang (ITP-CAS)
09/10/2019, 09:00
09/10/2019, 12:00
Maria Luisa Lopez- Ibanez (ITP-CAS)
09/10/2019, 14:00
Mohammadreza Zakeri (ITP-CAS)
09/10/2019, 14:45
10/10/2019, 12:00
10/10/2019, 18:30
11/10/2019, 12:00
Wei Chao (Beijing Normal University)
12/10/2019, 09:00
Lei Wu (Nanjing Normal U)
12/10/2019, 09:45
Qing-Hong Cao (Peking University)
12/10/2019, 10:45
12/10/2019, 12:00
13/10/2019, 09:00
Michael Ramsey-Musolf (TDLI & SJTU &UMass)
14/10/2019, 09:15
Seong Chan Park (Yonsei Univ))
14/10/2019, 11:15
14/10/2019, 12:15
Xiang Li (Purple Mountain Observatory))
14/10/2019, 14:30
Litao Yang (Tsinghua University)
14/10/2019, 14:55
Yuichiro Nakai (TDLI & SJTU)
14/10/2019, 16:00
Jinmian Li (Sichuan University)
14/10/2019, 16:30
Yu Bao (IHEP-CAS)
14/10/2019, 16:55
14/10/2019, 18:30
Eung Jin Chun (KIAS)
15/10/2019, 08:30
Hye-Sung Lee (KAIST)
15/10/2019, 10:45
Zuowei Liu (Nanjing Univ)
15/10/2019, 11:45
15/10/2019, 12:15
Xun Xue (East China Normal University)
15/10/2019, 14:00
Ya-Peng Hu (Nanjing U of Aeronautics &Astronautics)
15/10/2019, 14:30
Cheng-Cheng Han (KIAS)
15/10/2019, 17:40
15/10/2019, 18:30
Ryuichiro Kitano (KEK)
16/10/2019, 08:30
Jusak Tandean (National Taiwan University)
16/10/2019, 09:00
16/10/2019, 10:30
16/10/2019, 18:30
Csaba Csaki (Cornell University)
17/10/2019, 08:30
Martin Spinrath (NTHU)
17/10/2019, 09:30
Haipeng An (Tsinghua University)
17/10/2019, 10:45
Wei Chao (Beijing Normal University)
17/10/2019, 11:15
Zhaofeng Kang (HUST)
17/10/2019, 11:45
17/10/2019, 12:15
Amit Dutta Banik (Central China Normal Univesity)
17/10/2019, 14:30
Kimiko Yamashita (IHEP-CAS)
17/10/2019, 14:55
Hao Zhang (IHEP-CAS)
17/10/2019, 16:00
17/10/2019, 18:30
Kwang Sik Jeong (Pusan National University)
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×